Apothekennotdienstplan für Apolda 2018
Januar
Mo 1 Kant Apotheke
Di 2 Herz Apotheke
Mi 3 Medipolis Apotheke
Do 4 Apotheke am Brauhof
Fr 5 Apotheke am Darrplatz
Sa 6 Alte Stadt Apotheke
So 7 Sonnen Apotheke
Mo 8 Löwen Apotheke
Di 9 Bad Sulza / Globus
Mi 10 Orion Apotheke
Do 11
Glocken Apotheke
Fr 12 Kant Apotheke
Sa 13 Herz Apotheke
So 14 Medipolis Apotheke
Mo 15 Apotheke am Brauhof
Di 16 Apotheke am Darrplatz
Mi 17 Alte Stadt Apotheke
Do 18 Sonnen Apotheke
Fr 19 Löwen Apotheke
Sa 20 Bad Sulza / Globus
So 21 Orion Apotheke
Mo 22
Glocken Apotheke
Di 23 Kant Apotheke
Mi 24 Herz Apotheke
Do 25 Medipolis Apotheke
Fr 26 Apotheke am Brauhof
Sa 27 Apotheke am Darrplatz
So 28 Alte Stadt Apotheke
Mo 29 Sonnen Apotheke
Di 30 Löwen Apotheke
Mi 31 Bad Sulza / Globus
Februar
Do 1 Orion Apotheke
Fr 2
Glocken Apotheke
Sa 3 Kant Apotheke
So 4 Herz Apotheke
Mo 5 Medipolis Apotheke
Di 6 Apotheke am Brauhof
Mi 7 Apotheke am Darrplatz
Do 8 Alte Stadt Apotheke
Fr 9 Sonnen Apotheke
Sa 10 Löwen Apotheke
So 11 Bad Sulza / Globus
Mo 12 Orion Apotheke
Di 13
Glocken Apotheke
Mi 14 Kant Apotheke
Do 15 Herz Apotheke
Fr 16 Medipolis Apotheke
Sa 17 Apotheke am Brauhof
So 18 Apotheke am Darrplatz
Mo 19 Alte Stadt Apotheke
Di 20 Sonnen Apotheke
Mi 21 Löwen Apotheke
Do 22 Bad Sulza / Globus
Fr 23 Orion Apotheke
Sa 24
Glocken Apotheke
So 25 Kant Apotheke
Mo 26 Herz Apotheke
Di 27 Medipolis Apotheke
Mi 28 Apotheke am Brauhof
März
Do 1 Apotheke am Darrplatz
Fr 2 Alte Stadt Apotheke
Sa 3 Sonnen Apotheke
So 4 Löwen Apotheke
Mo 5 Bad Sulza / Globus
Di 6 Orion Apotheke
Mi 7
Glocken Apotheke
Do 8 Kant Apotheke
Fr 9 Herz Apotheke
Sa 10 Medipolis Apotheke
So 11 Apotheke am Brauhof
Mo 12 Apotheke am Darrplatz
Di 13 Alte Stadt Apotheke
Mi 14 Sonnen Apotheke
Do 15 Löwen Apotheke
Fr 16 Bad Sulza / Globus
Sa 17 Orion Apotheke
So 18
Glocken Apotheke
Mo 19 Kant Apotheke
Di 20 Herz Apotheke
Mi 21 Medipolis Apotheke
Do 22 Apotheke am Brauhof
Fr 23 Apotheke am Darrplatz
Sa 24 Alte Stadt Apotheke
So 25 Sonnen Apotheke
Mo 26 Löwen Apotheke
Di 27 Bad Sulza / Globus
Mi 28 Orion Apotheke
Do 29
Glocken Apotheke
Fr 30 Kant Apotheke
Sa 31 Herz Apotheke
April
So 1 Medipolis Apotheke
Mo 2 Apotheke am Brauhof
Di 3 Apotheke am Darrplatz
Mi 4 Alte Stadt Apotheke
Do 5 Apotheke Bad Sulza
Fr 6 Löwen Apotheke
Sa 7 Bad Sulza / Globus
So 8 Orion Apotheke
Mo 9
Glocken Apotheke
Di 10 Kant Apotheke
Mi 11 Herz Apotheke
Do 12 Medipolis Apotheke
Fr 13 Apotheke am Brauhof
Sa 14 Apotheke am Darrplatz
So 15 Alte Stadt Apotheke
Mo 16 Herz Apotheke
Di 17 Löwen Apotheke
Mi 18 Bad Sulza / Globus
Do 19 Orion Apotheke
Fr 20
Glocken Apotheke
Sa 21 Kant Apotheke
So 22 Herz Apotheke
Mo 23 Medipolis Apotheke
Di 24 Apotheke am Brauhof
Mi 25 Apotheke am Darrplatz
Do 26 Alte Stadt Apotheke
Fr 27 Kant Apotheke
Sa 28 Löwen Apotheke
So 29 Bad Sulza / Globus
Mo 30 Orion Apotheke
Mai
Di 1
Glocken Apotheke
Mi 2 Kant Apotheke
Do 3 Herz Apotheke
Fr 4 Medipolis Apotheke
Sa 5 Apotheke am Brauhof
So 6 Apotheke am Darrplatz
Mo 7 Alte Stadt Apotheke
Di 8 Robert Koch Apotheke
Mi 9 Löwen Apotheke
Do 10 Bad Sulza / Globus
Fr 11 Orion Apotheke
Sa 12
Glocken Apotheke
So 13 Kant Apotheke
Mo 14 Herz Apotheke
Di 15 Medipolis Apotheke
Mi 16 Apotheke am Brauhof
Do 17 Apotheke am Darrplatz
Fr 18 Alte Stadt Apotheke
Sa 19 Alte Stadt Apotheke
So 20 Löwen Apotheke
Mo 21 Bad Sulza / Globus
Di 22 Orion Apotheke
Mi 23
Glocken Apotheke
Do 24 Kant Apotheke
Fr 25 Herz Apotheke
Sa 26 Medipolis Apotheke
So 27 Apotheke am Brauhof
Mo 28 Apotheke am Darrplatz
Di 29 Alte Stadt Apotheke
Mi 30 Globus Apotheke
Do 31 Löwen Apotheke
Juni
Fr 1 Bad Sulza / Globus
Sa 2 Orion Apotheke
So 3
Glocken Apotheke
Mo 4 Kant Apotheke
Di 5 Herz Apotheke
Mi 6 Medipolis Apotheke
Do 7 Apotheke am Brauhof
Fr 8 Apotheke am Darrplatz
Sa 9 Alte Stadt Apotheke
So 10 Globus Apotheke
Mo 11 Löwen Apotheke
Di 12 Bad Sulza / Globus
Mi 13 Orion Apotheke
Do 14
Glocken Apotheke
Fr 15 Kant Apotheke
Sa 16 Herz Apotheke
So 17 Medipolis Apotheke
Mo 18 Apotheke am Brauhof
Di 19 Apotheke am Darrplatz
Mi 20 Alte Stadt Apotheke
Do 21
Glocken Apotheke
Fr 22 Löwen Apotheke
Sa 23 Bad Sulza / Globus
So 24 Orion Apotheke
Mo 25
Glocken Apotheke
Di 26 Kant Apotheke
Mi 27 Herz Apotheke
Do 28 Medipolis Apotheke
Fr 29 Apotheke am Brauhof
Sa 30 Apotheke am Darrplatz
Juli
So 1 Alte Stadt Apotheke
Mo 2 Orion Apotheke
Di 3 Löwen Apotheke
Mi 4 Bad Sulza / Globus
Do 5 Orion Apotheke
Fr 6
Glocken Apotheke
Sa 7 Kant Apotheke
So 8 Herz Apotheke
Mo 9 Medipolis Apotheke
Di 10 Apotheke am Brauhof
Mi 11 Apotheke am Darrplatz
Do 12 Alte Stadt Apotheke
Fr 13 Apotheke am Darrplatz
Sa 14 Löwen Apotheke
So 15 Bad Sulza / Globus
Mo 16 Orion Apotheke
Di 17
Glocken Apotheke
Mi 18 Kant Apotheke
Do 19 Herz Apotheke
Fr 20 Medipolis Apotheke
Sa 21 Apotheke am Brauhof
So 22 Apotheke am Darrplatz
Mo 23 Alte Stadt Apotheke
Di 24 Apotheke Bad Sulza
Mi 25 Löwen Apotheke
Do 26 Bad Sulza / Globus
Fr 27 Orion Apotheke
Sa 28
Glocken Apotheke
So 29 Kant Apotheke
Mo 30 Herz Apotheke
Di 31 Medipolis Apotheke
August
Mi 1 Apotheke am Brauhof
Do 2 Apotheke am Darrplatz
Fr 3 Alte Stadt Apotheke
Sa 4 Robert Koch Apotheke
So 5 Löwen Apotheke
Mo 6 Bad Sulza / Globus
Di 7 Orion Apotheke
Mi 8
Glocken Apotheke
Do 9 Kant Apotheke
Fr 10 Herz Apotheke
Sa 11 Medipolis Apotheke
So 12 Apotheke am Brauhof
Mo 13 Apotheke am Darrplatz
Di 14 Alte Stadt Apotheke
Mi 15 Alte Stadt Apotheke
Do 16 Löwen Apotheke
Fr 17 Achtung: nur Globus
Sa 18 Orion Apotheke
So 19
Glocken Apotheke
Mo 20 Kant Apotheke
Di 21 Herz Apotheke
Mi 22 Medipolis Apotheke
Do 23 Apotheke am Brauhof
Fr 24 Zusätzlich:Bad Sulza
Fr 24 Apotheke am Darrplatz
Sa 25 Alte Stadt Apotheke
So 26 Löwen Apotheke
Mo 27 Löwen Apotheke
Di 28 Bad Sulza / Globus
Mi 29 Orion Apotheke
Do 30
Glocken Apotheke
Fr 31 Kant Apotheke
September
Sa 1 Herz Apotheke
So 2 Medipolis Apotheke
Mo 3 Apotheke am Brauhof
Di 4 Apotheke am Darrplatz
Mi 5 Alte Stadt Apotheke
Do 6 Kan Apotheke
Fr 7 Löwen Apotheke
Sa 8 Bad Sulza / Globus
So 9 Orion Apotheke
Mo 10
Glocken Apotheke
Di 11 Kant Apotheke
Mi 12 Herz Apotheke
Do 13 Medipolis Apotheke
Fr 14 Apotheke am Brauhof
Sa 15 Apotheke am Darrplatz
So 16 Alte Stadt Apotheke
Mo 17 Orion Apotheke
Di 18 Löwen Apotheke
Mi 19 Bad Sulza / Globus
Do 20 Orion Apotheke
Fr 21
Glocken Apotheke
Sa 22 Kant Apotheke
So 23 Herz Apotheke
Mo 24 Medipolis Apotheke
Di 25 Apotheke am Brauhof
Mi 26 Apotheke am Darrplatz
Do 27 Alte Stadt Apotheke
Fr 28 Löwen Apotheke
Sa 29 Löwen Apotheke
So 30 Bad Sulza / Globus
Oktober
Mo 1 Orion Apotheke
Di 2
Glocken Apotheke
Mi 3 Kant Apotheke
Do 4 Herz Apotheke
Fr 5 Medipolis Apotheke
Sa 6 Apotheke am Brauhof
So 7 Apotheke am Darrplatz
Mo 8 Alte Stadt Apotheke
Di 9 Kant Apotheke
Mi 10 Löwen Apotheke
Do 11 Bad Sulza / Globus
Fr 12 Orion Apotheke
Sa 13
Glocken Apotheke
So 14 Kant Apotheke
Mo 15 Herz Apotheke
Di 16 Medipolis Apotheke
Mi 17 Apotheke am Brauhof
Do 18 Apotheke am Darrplatz
Fr 19 Alte Stadt Apotheke
Sa 20
Glocken Apotheke
So 21 Löwen Apotheke
Mo 22 Bad Sulza / Globus
Di 23 Orion Apotheke
Mi 24
Glocken Apotheke
Do 25 Kant Apotheke
Fr 26 Herz Apotheke
Sa 27 Medipolis Apotheke
So 28 Apotheke am Brauhof
Mo 29 Apotheke am Darrplatz
Di 30 Alte Stadt Apotheke
Mi 31 Apotheke am Brauhof
November
Do 1 Löwen Apotheke
Fr 2 Bad Sulza / Globus
Sa 3 Orion Apotheke
So 4
Glocken Apotheke
Mo 5 Kant Apotheke
Di 6 Herz Apotheke
Mi 7 Medipolis Apotheke
Do 8 Apotheke am Brauhof
Fr 9 Apotheke am Darrplatz
Sa 10 Alte Stadt Apotheke
So 11 Apotheke am Darrplatz
Mo 12 Löwen Apotheke
Di 13 Bad Sulza / Globus
Mi 14 Orion Apotheke
Do 15
Glocken Apotheke
Fr 16 Kant Apotheke
Sa 17 Herz Apotheke
So 18 Medipolis Apotheke
Mo 19 Apotheke am Brauhof
Di 20 Apotheke am Darrplatz
Mi 21 Alte Stadt Apotheke
Do 22 Herzapotheke
Fr 23 Löwen Apotheke
Sa 24 Bad Sulza / Globus
So 25 Orion Apotheke
Mo 26
Glocken Apotheke
Di 27 Kant Apotheke
Mi 28 Herz Apotheke
Do 29 Medipolis Apotheke
Fr 30 Apotheke am Brauhof
Dezember
Sa 1 Apotheke am Darrplatz
So 2 Alte Stadt Apotheke
Mo 3 Herz Apotheke
Di 4 Löwen Apotheke
Mi 5 Bad Sulza / Globus
Do 6 Orion Apotheke
Fr 7
Glocken Apotheke
Sa 8 Kant Apotheke
So 9 Herz Apotheke
Mo 10 Medipolis Apotheke
Di 11 Apotheke am Brauhof
Mi 12 Apotheke am Darrplatz
Do 13 Alte Stadt Apotheke
Fr 14 Apotheke Bad Sulza
Sa 15 Löwen Apotheke
So 16 Bad Sulza / Globus
Mo 17 Orion Apotheke
Di 18
Glocken Apotheke
Mi 19 Kant Apotheke
Do 20 Herz Apotheke
Fr 21 Medipolis Apotheke
Sa 22 Apotheke am Brauhof
So 23 Apotheke am Darrplatz
Mo 24 Alte Stadt Apotheke
Di 25 Apotheke am Brauhof
Mi 26 Löwen Apotheke
Do 27 Bad Sulza / Globus
Fr 28 Orion Apotheke
Sa 29
Glocken Apotheke
So 30 Kant Apotheke
Mo 31 Herz Apotheke
weiter Monate
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
Adressliste der Apotheken