Apothekennotdienstplan für Apolda 2016
Januar
01 Fr Sonnen Apotheke
02 Sa Löwen Apotheke
03 So Bad & Stadtapo. Bad Sulza
04 Mo Orion Apotheke
05 Di Glocken Apotheke
06 Mi Kant-Apotheke
07 Do Herz-Apotheke
08 Fr Medipolis Apotheke
09 Sa Apotheke am Brauhof
10 So Apotheke am Darrplatz
11 Mo Alte Stadt Apotheke
12 Di Sonnen Apotheke
13 Mi Löwen Apotheke
14 Do Bad & Stadtapo. Bad Sulza
15 Fr Orion Apotheke
16 Sa Glocken Apotheke
17 So Kant-Apotheke
18 Mo Herz-Apotheke
19 Di Medipolis Apotheke
20 Mi Apotheke am Brauhof
21 Do Apotheke am Darrplatz
22 Fr Alte Stadt Apotheke
23 Sa Sonnen Apotheke
24 So Löwen Apotheke
25 Mo Bad & Stadtapo. Bad Sulza
26 Di Orion Apotheke
27 Mi Glocken Apotheke
28 Do Kant-Apotheke
29 Fr Herz-Apotheke
30 Sa Medipolis Apotheke
31 So Apotheke am Brauhof
Februar
01 Mo Apotheke am Darrplatz
02 Di Alte Stadt Apotheke
03 Mi Sonnen Apotheke
04 Do Löwen Apotheke
05 Dr Bad & Stadtapo. Bad Sulza
06 Sa Orion Apotheke
07 So Glocken Apotheke
08 Mo Kant-Apotheke
09 Di Herz-Apotheke
10 Mi Medipolis Apotheke
11 Do Apotheke am Brauhof
12 Fr Apotheke am Darrplatz
13 Sa Alte Stadt Apotheke
14 So Sonnen Apotheke
15 Mo Löwen Apotheke
16 Di Bad & Stadtapo. Bad Sulza
17 Mi Orion Apotheke
18 Do Glocken Apotheke
19 Fr Kant-Apotheke
20 Sa Herz-Apotheke
21 So Medipolis Apotheke
22 Mo Apotheke am Brauhof
23 Di Apotheke am Darrplatz
24 Mi Alte Stadt Apotheke
25 Do Sonnen Apotheke
26 Fr Löwen Apotheke
27 Sa Bad & Stadtapo. Bad Sulza
28 So Orion Apotheke
29 Mo Glocken Apotheke
März
01 Mi Medipolis Apotheke
02 Do Apotheke am Brauhof
03 Fr Apotheke am Darrplatz
04 Sa Alte Stadt Apotheke
05 So Sonnen Apotheke
06 Mo Löwen Apotheke
07 Di Bad Sulza / Globus
08 Mi Orion Apotheke
09 Do Glocken Apotheke
10 Fr Kant Apotheke
11 Sa Herz Apotheke
12 So Medipolis Apotheke
13 Mo Medipolis Apotheke
14 Di Apotheke am Darrplatz
15 Mi Alte Stadt Apotheke
16 Do Sonnen Apotheke
17 Fr Löwen Apotheke
18 Sa Bad Sulza / Globus
19 So Orion Apotheke
20 Mo Glocken Apotheke
21 Di Kant Apotheke
22 Mi Herz Apotheke
23 Do Medipolis Apotheke
24 Fr Apotheke am Brauhof
25 Sa Apotheke am Darrplatz
26 So Alte Stadt Apotheke
27 Mo Sonnen Apotheke
28 Di Löwen Apotheke
29 Mi Bad Sulza / Globus
30 Do Orion Apotheke
31 Fr Glocken Apotheke
April
01 Sa Kant Apotheke
02 So Herz Apotheke
03 Mo Medipolis Apotheke
04 Di Apotheke am Brauhof
05 Mi Apotheke am Darrplatz
06 Do Alte Stadt Apotheke
07 Fr Sonnen Apotheke
08 Sa Löwen Apotheke
09 So Bad Sulza / Globus
10 Mo Orion Apotheke
11 Di Glocken Apotheke
12 Mi Kant Apotheke
13 Do Herz Apotheke
14 Fr Medipolis Apotheke
15 Sa Apotheke am Brauhof
16 So Apotheke am Darrplatz
17 Mo Alte Stadt Apotheke
18 Di Sonnen Apotheke
19 Mi Löwen Apotheke
20 Do Bad Sulza / Globu
21 Fr Orion Apotheke
22 Sa Glocken Apotheke
23 So Kant Apotheke
24 Mo Herz Apotheke
25 Di Medipolis Apotheke
26 Mi Apotheke am Brauhof
27 Do Apotheke am Darrplatz
28 Fr Alte Stadt Apotheke
29 Sa Sonnen Apotheke
30 So Löwen Apotheke
Mai
01 Mo Bad Sulza / Globus
02 Di Orion Apotheke
03 Mi Glocken Apotheke
04 Do Kant Apotheke
05 Fr Herz Apotheke
06 Sa Medipolis Apotheke
07 So Apotheke am Brauhof
08 Mo Apotheke am Darrplatz
09 Di Alte Stadt Apotheke
10 Mi Sonnen Apotheke
11 Do Löwen Apotheke
12 Fr Bad Sulza / Globus
13 Sa Orion Apotheke
14 So Glocken Apotheke
15 Mo Kant Apotheke
16 Di Herz Apotheke
17 Mi Medipolis Apotheke
18 Do Apotheke am Brauhof
19 Fr Apotheke am Darrplatz
20 Sa Alte Stadt Apotheke
21 So Sonnen Apotheke
22 Mo Löwen Apotheke
23 Di Bad Sulza / Globus
24 Mi Orion Apotheke
25 Do Glocken Apotheke
26 Fr Kant Apotheke
27 Sa Herz Apotheke
28 So Medipolis Apotheke
29 Mo Apotheke am Brauhof
30 Di Apotheke am Darrplatz
31 Mi Alte Stadt Apotheke
Juni
01 Do Sonnen Apotheke
02 Fr Löwen Apotheke
03 Sa Bad Sulza / Globus
04 So Orion Apotheke
05 Mo Glocken Apotheke
06 Di Kant Apotheke
07 Mi Herz Apotheke
08 Do Medipolis Apotheke
09 Fr Apotheke am Brauhof
10 Sa Apotheke am Darrplatz
11 So Alte Stadt Apotheke
12 Mo Sonnen Apotheke
13 Di Löwen Apotheke
14 Mi Bad Sulza / Globus
15 Do Orion Apotheke
16 Fr Glocken Apotheke
17 Sa Kant Apotheke
18 So
Herz Apotheke
19 Mo Medipolis Apotheke
20 Di Apotheke am Brauhof
21 Mi Apotheke am Darrplatz
22 Do Alte Stadt Apotheke
23 Fr Sonnen Apotheke
24 Sa Löwen Apotheke
25 So Bad Sulza / Globus
26 Mo Orion Apotheke
27 Di Glocken Apotheke
28 Mi Kant Apotheke
29 Do Herz Apotheke
30 Fr Medipolis Apotheke
Juli
01 Sa Apotheke am Brauhof
02 So Apotheke am Darrplatz
03 Mo Alte Stadt Apotheke
04 Di Sonnen Apotheke
05 Mi Löwen Apotheke
06 Do Bad Sulza / Globus
07 Fr Orion Apotheke
08 Sa Glocken Apotheke
09 So Kant Apotheke
10 Mo Herz Apotheke
11 Di Medipolis Apotheke
12 Mi Apotheke am Brauhof
13 Do Apotheke am Darrplatz
14 Fr Alte Stadt Apotheke
15 Sa Sonnen Apotheke
16 So Löwen Apotheke
17 Mo Bad Sulza / Globus
18 Di Orion Apotheke
19 Mi Glocken Apotheke
20 Do Kant Apotheke
21 Fr Herz Apotheke
22 Sa Medipolis Apotheke
23 So Apotheke am Brauhof
24 Mo Apotheke am Darrplatz
25 Di Alte Stadt Apotheke
26 Mi Sonnen Apotheke
27 Do Löwen Apotheke
28 Fr Bad Sulza / Globus
29 Sa Orion Apotheke
30 So Glocken Apotheke
31 Mo Kant Apotheke
August
01 Di Herz Apotheke
02 Mi Medipolis Apotheke
03 Do Apotheke am Brauhof
04 Fr Apotheke am Darrplatz
05 Sa Alte Stadt Apotheke
06 So Sonnen Apotheke
07 Mo Löwen Apotheke
08 Di Bad Sulza / Globus
09 Mi Orion Apotheke
10 Do Glocken Apotheke
11 Fr Kant Apotheke
12 Sa Herz Apotheke
13 So Medipolis Apotheke
14 Mo Apotheke am Brauhof
15 Di Apotheke am Darrplatz
16 Mi Alte Stadt Apotheke
17 Do Sonnen Apotheke
18 Fr Löwen Apotheke
19 Sa Bad Sulza / Globus
20 So Orion Apotheke
21 Mo Glocken Apotheke
22 Di Kant Apotheke
23 Mi Herz Apotheke
24 Do Medipolis Apotheke
25 Fr Apotheke am Brauhof
26 Sa Apotheke am Darrplatz
27 So Alte Stadt Apotheke
28 Mo Sonnen Apotheke
29 Di Löwen Apotheke
30 Mi Bad Sulza / Globus
31 Do Orion Apotheke
September
01 Fr Glocken Apotheke
02 Sa Kant Apotheke
03 So Herz Apotheke
04 Mo Medipolis Apotheke
05 Di Apotheke am Brauhof
06 Mi Apotheke am Darrplatz
07 Do Alte Stadt Apotheke
08 Fr Sonnen Apotheke
09 Sa Löwen Apotheke
10 So Bad Sulza / Globus
11 Mo Orion Apotheke
12 Di Glocken Apotheke
13 Mi Kant Apotheke
14 Do Herz Apotheke
15 Fr Medipolis Apotheke
16 Sa Apotheke am Brauhof
17 So Apotheke am Darrplatz
18 Mo Alte Stadt Apotheke
19 Di Sonnen Apotheke
20 Mi Löwen Apotheke
21 Do Bad Sulza / Globus

22 Fr

Orion Apotheke
23 Sa Glocken Apotheke
24 So Kant Apotheke
25 Mo Herz Apotheke
26 Di Medipolis Apotheke
27 Mi Apotheke am Brauhof
28 Do Apotheke am Darrplatz
29 Fr Alte Stadt Apotheke
30 Sa Sonnen Apotheke
Oktober
01 So Löwen Apotheke
02 Mo Bad Sulza / Globus
03 Di Orion Apotheke
04 Mi Glocken Apotheke
05 Do Kant Apotheke
06 Fr Herz Apotheke
07 Sa Medipolis Apotheke
08 So Apotheke am Brauhof
09 Mo Apotheke am Darrplatz
10 Di Alte Stadt Apotheke
11 Mi Sonnen Apotheke
12 Do Löwen Apotheke
13 Fr Bad Sulza / Globus
14 Sa Orion Apotheke
15 So Glocken Apotheke
16 Mo Kant Apotheke
17 Di Herz Apotheke
18 Mi Medipolis Apotheke
19 Do Apotheke am Brauhof
20 Fr Apotheke am Darrplatz
21 Sa Alte Stadt Apotheke
22 So Sonnen Apotheke
23 Mo Löwen Apotheke
24 Di Bad Sulza / Globus
25 Mi Orion Apotheke
26 Do Glocken Apotheke
27 Fr Kant Apotheke
28 Sa Herz Apotheke
29 So Medipolis Apotheke
30 Mo Apotheke am Brauhof
31 Di Apotheke am Darrplatz
November
01 Mi Alte Stadt Apotheke
02 Do Sonnen Apotheke
03 Fr Löwen Apotheke
04 Sa Bad Sulza / Globus
05 So Orion Apotheke
06 Mo Glocken Apotheke
07 Di Orion Apotheke
08 Mi Herz Apotheke
09 Do Medipolis Apotheke
10 Fr Apotheke am Brauhof
11 Sa Medipolis Apotheke
12 So Alte Stadt Apotheke
13 Mo Sonnen Apotheke
14 Di Löwen Apotheke
15 Mi Bad Sulza / Globus
16 Do Orion Apotheke
17 Fr Glocken Apotheke
18 Sa Kant Apotheke
19 So Herz Apotheke
20 Mo Medipolis Apotheke
21 Di Apotheke am Brauhof
22 Mi Apotheke am Darrplatz
23 Do Alte Stadt Apotheke
24 Fr Sonnen Apotheke
25 Sa Löwen Apotheke
26 So Bad Sulza / Globus
27 Mo Orion Apotheke
28 Di Glocken Apotheke
29 Mi Kant Apotheke
30 Do Herz Apotheke
Dezember
01 Fr Medipolis Apotheke
02 Sa Apotheke am Brauhof
03 So Apotheke am Darrplatz
04 Mo Alte Stadt Apotheke
05 Di Sonnen Apotheke
06 Mi Löwen Apotheke
07 Do Bad Sulza / Globus
08 Fr Orion Apotheke
09 Sa Glocken Apotheke
10 So Kant Apotheke
11 Mo Herz Apotheke
12 Di Medipolis Apotheke
13 Mi Apotheke am Brauhof
14 Do Apotheke am Darrplatz
15 Fr Alte Stadt Apotheke
16 Sa Sonnen Apotheke
17 So Löwen Apotheke
18 Mo Bad Sulza / Globus
19 Di Orion Apotheke
20 Mi Glocken Apotheke
21 Do Kant Apotheke
22 Fr Herz Apotheke
23 Sa Medipolis Apotheke
24 So Apotheke am Brauhof
25 Mo Apotheke am Darrplatz
26 Di Alte Stadt Apotheke
27 Mi Sonnen Apotheke
28 Do Alte Stadt Apotheke
29 Fr Bad Sulza / Globus
30 Sa Orion Apotheke
31 So Glocken Apotheke
weiter Monate
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
Adressliste der Apotheken